Pozvánka na Valnou hromadu spolku VK Ostrava, z.s.

Muži

Pozvánka

Správní rada Volejbalového klubu Ostrava, z.s. svolává

VALNOU HROMADU SPOLKU
VK Ostrava, z.s.

sídlem Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava

Program: 1. Identifikace osob účastnících se valné hromady
2. Zahájení
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Informace o vývoji v klubu od poslední valné hromady
5. Volba nového člena Správní rady
6. Přestávka
7. Hospodářské výsledky
8. Zhodnocení sezóny 2019-2020, plán na sezónu 2020-2021
9. Diskuze
10. Závěr

Valná hromada proběhne 14.9.2020 v 18 hod. v počítačové místnosti Gymnázia Hladnov na adrese Hladnovská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.

Upozornění: Valné hromady se smí zúčastnit pouze řádní členové spolku a osoby s výslovným pozváním správní rady spolku. Ostatní osoby nebudou na valnou hromadu vpuštěny.

V Ostravě dne 10.8.2020

__________________________
za Správní radu VK Ostrava, z.s.
Ing. Pavel Žurek, předseda správní rady